ELS GEGANTS VELLS 125

CORPUS de Sitges
 

PROJECTE PER A LA RECUPERACIÓ DE LA IMATGE DELS GEGANTS DE 1897

La parella dels Gegants Vells de Sitges són uns dels gegants més antics que es conserven a Catalunya. Amb els seus més de 125 anys han transitat per diferents contextos socials i han passat per diverses vicissituds, superant diversos accidents i actuacions de restauració. Tota aquesta càrrega històrica ha comportat que la imatge original (la qual observem i coneixem gràcies als escassos documents fotogràfics de l’època) hagi anat variant amb el pas de les dècades.

Els gegants tradicionals catalans solen estar compostos per diverses peces: una part de caràcter més estructural (cavallet, cos i braços) i una part més escultòrica (bustos i mans). Aquesta darrera és la que és considerada de major rellevància històrica i la que s’ha de vetllar perquè es conservi en l’estat més similar possible a l’original i en les millors condicions.

Per contra, tan els cavallets de fusta, com la roba o els cossos dels gegants antics es poden veure substituïts amb el pas dels anys, degut al seu deteriorament o a les modes de cada moment.

Així doncs les mans i els bustos dels gegants, especialment els dels històrics, són els que més s’ha de vetllar per conservar, mantenint així la seva identitat singular. D’aquesta manera és com acaben esdevenint elements patrimonials importants de cada localitat, uns actius que acaben convertint-se en identificables i representatius de cada poble o ciutat.

Aquest projecte ha contemplat una sèrie d’actuacions per tal de recuperar la imatge de la parella de gegants en la data de la seva estrena, des de la restauració de les peces històriques fins a la confecció d’un nou vestuari, per tal de dignificar la seva aparença integral i millorar la seva conservació a mig i llarg termini.

Pel referent al cas que ens ocupa, el suport original de cartró pedra dels busts dels gegants de Sitges ha sofert diverses alteracions associades a l’ús d’aquesta tipologia de peces: les celebracions de caràcter folklòric, religiós i popular. Donat que aquestes figures tenen més d’un segle, ambdues peces sumen una sèrie de restauracions i intervencions de diferent intensitat, associades a diferents caigudes i desperfectes, les quals han modificat en certa mesura la fisonomia original que s’observa en el fons fotogràfic consultat. En algun cas s’han dut a terme a través de materials no compatibles amb el suport original de cartró i amb criteris d’intervenció que han anat variant al llarg del temps.

ESTAT DE CONSERVACIÓ PREVI A LA RESTAURACIÓ DE LA PART ESCULTÒRICA DE LES FIGURES ABANS DE LA INTERVENCIÓ


BUST I MANS
Suport:

Format per capes superposades de làmines de cartró impregnades d’aglutinant orgànic. El pas del temps ha provocat la pèrdua del les propietats de l’aglutinant, causant la descohesió entre les diferents capes de cartró pedra.

S’observen deformacions causades per diversos factors, associats a l’ús de les peces i a factors ambientals; reintegració volumètrica en cartró pedra i paper de diari com a conseqüència de la reparació de danys, sobretot s’observa en el coll i galtes de la geganta. En algunes zones s’ha perdut el material original. Aquestes reintegracions, juntament amb les capes d’estuc i policromia, han modificat la fisonomia dels gegants i n’alteren la lectura original.

A l’interior dels bustos s’hi troben diversos materials no originals fruit de diverses restauracions per tal de consolidar el suport, com per exemple escaiola, cartró, roba i fustes. Molt d’aquest material no és compatible amb el suport de cartró i es considera un factor d’alteració.

En les mans s’hi observen esquerdes i fissures del cartró en els dits, alguns dels quals es troben trencats en el punt on s’articulen amb les mans.

Capa de preparació:

La capa de preparació original es tracta d’un estucat tradicional amb cola animal i càrrega inorgànica (segurament cola de conill i carbonat de calci).

Sobreposada a l’original s’hi observen capes de preparació d’estucs posteriors de diferents tipologies.

El bust del gegant presenta una capa d’estuc no original uniforme en tota la superfície, la geganta, en canvi, només en zones puntuals.

Capa pictòrica:

La policromia actual no és l’original. Estratigràficament s’hi han comptat fins a 13 capes de policromia en alguna zona del bust de la geganta. La policromia original no es troba en bon estat de conservació, ja que s’ha anat eliminant a causa de diverses reparacions.

Ulls:

La geganta conserva els ulls de vidre policromats originals. El vidre es troba ocult sota diverses capes de policromia. Per la part interior del bust està adherit amb cartró pedra. La pintura original del vidre està malmesa i presenta pèrdues. El vidre es troba fisurat en diferents zones.

En el gegant no es conserven els ulls originals de vidre. Aquests van ser substituïts per unes semi-esferes de fusta (especulativament, fruit d’alguna caiguda forta), subjectades a l’interior amb gran quantitat d’escaiola (materials no originals).

Ceptre i espasa:

Les estructures de base són fusta i són a priori les estructures originals. Presenten diferents elements decoratius de cartró pedra, estucats i policromats.

S’hi observen diverses capes de daurat de pa d’or falç i purpurines. S’intueix daurat a l’aigua a l’empunyadura de l’espasa.

Es troba desencolada alguna de les peces que conformen el ceptre. Aixecaments i fissures a la capa de preparació. Pèrdues de capa de preparació i policromia.

Reintegracions amb materials no compatibles com fibra de vidre i resina de polièster en algunes zones de l’espasa.

Procés de conservació-restauració

Per a la intervenció s’han seguit criteris de restauració professionals, treballant amb el màxim respecte per la figura original i utilitzant materials compatibles. S’ha tingut en compte que aquestes escultures han de seguir tenint un ús actiu al carrer, i per tant s’ha procurat una bona consolidació estructural del suport de cartró pedra, a més d’una recuperació de la lectura de l’obra dins les possibilitats.

–  Substitució dels ulls

S’han retirat els ulls originals de vidre de la geganta i els ulls de fusta del gegant. S’han adaptat uns nous ulls de vidre de les mateixes dimensions, policromats per l’interior i adherits amb cartró pedra. Per accedir a l’interior s’ha utilitzat una antiga finestra de la part posterior del cap. S’ha aconseguit retirar els antics ulls de forma sencera, sense que es trenquessin, per a tal de conservar-los com a peça històrica.

– Neteja mecànica i consolidació estructural de l’interior dels busts

S’ha eliminat part del material no original fruit de les diverses intervencions de consolidació interior a les quals havien estat sotmesos. En algunes zones aquest material rígid provocava la descohesió de les làmines de cartró original i no permetia accedir al suport de cartró, el qual s’havia de consolidar. S’ha retirat gran quantitat d’escaiola, arpillera, cartró i fustes per tal de poder accedir a les capes originals i poder-les consolidar. S’ha procedit a consolidar part del cartró original adherint-ne les diferents làmines. En aquelles zones on era necessari s’ha reforçat el suport amb cartró pedra, i s’ha posat uns petits llistons de fusta en els bustos, lleugers però resistents, per tal de reforçar de forma global les pesades estructures dels busts.

– Neteja de material no original de la part exterior dels busts i les mans

Neteja mecànica i aquosa dels busts i les mans. S’ha retirat diverses capes de policromia i estuc no original per tal de recuperar els volums, buscant els més originals possibles. Els materials constituents de les diferents zones dels busts són molt diferents i s’ha buscat igualar el gruix el màxim possible.

– Consolidació i reintegració matèrica de la capa de preparació

S’han consolidat les capes de preparació, on en molta zona estava aixecat, fisurat i descohesionat. S’ha reintegrat les parts que mancaven amb estuc compatible a l’original. Capa de protecció abans de la policromia.

 – Nova capa pictòrica

Presentació final amb una capa de policromia a l’oli i pigments. Amb encarnats, tonalitats, ombres i difuminats acordes a com anaven policromats els gegants contemporanis als de Sitges.

– Intervenció del ceptre i l’espasa

S’ha consolidat el cartró pedra i la fusta. S’han retirat diverses capes de daurat no original. S’ha reintegrat matèricament les llacunes de capa de preparació. Presentació final de daurat al mixtió amb pa d’or falç i policromia a l’oli en algunes zones decoratives. Capa de protecció metàl·lica final.

– Altres: Intervenció d’elements estructurals

S’ha consolidat estructuralment els cossos dels gegants. S’han substituït i reparat les fustes malmeses. S’ha folrat la part davantera del cos de la geganta i la part posterior del cos del gegant per tal d’adaptar millor el vestuari.

S’ha modificat el mètode de subjecció dels braços dels gegants, per tal de dotar-los de més estabilitat i seguretat. Nova subjecció del cos amb els busts a través de cargols. Els cavallets s’han fet de nou a càrrec d’un professional de la fusteria vinculat als geganters de Sitges, a imatge dels originals.

DISSENY I CONFECCIÓ DE NU VESTUARI I JOIERIA

Per a aquest apartat s’ha consultat la documentació gràfica dels gegants de finals de segle XIX i principis del XX. A través de l’anàlisi del material gràfic es va dissenyar una proposta a imatge d’aquelles primeres vestimentes. Fruit d’aquest estudi i de forma consensuada amb els membres geganters i de l’Ajuntament de Sitges, es procedí a seleccionar diferents robes compatibles amb els estils de l’època. Per a les sanefes, motius florals i altres guarniments s’ha procedit a dibuixar-los i brodar-los, per tal de fer-los el més semblants possibles als detalls que s’aprecien en les fotografies més antigues, interpretant de forma subjectiva i consensuada els colors.

Vestuari geganta:

Vestit de roba de tapisseria de ratlla granat amb dibuix de flors clàssic. Mànigues i sota faldilla de vellut granat i ermini al cap d’avall de les mànigues. Màniga interior de vellut rosa. Sanefes brodades sobre ras imitant a l’original per el coll, maniguets i faldilla. Cinturó roba verda amb detalls brodats i tatxes. Passamaneria de tapisseria.

Capa de vellut verda amb sanefa brodada sobre ras.

 Vestuari gegant:

Vestit blau amb relleu de mostra geomètrica. Sota faldilla, mànigues i collet en vellut verd fosc. Cinturó, estola i coll de falsa pell amb aplicacions de brodats, tatxes i guarniments en llautó. Sanefa del vestit amb brodats sobre ras.

Joieria:

Nova joieria per a la geganta en llautó cisellat i repujat. S’ha creat una nova corona-diadema per a la geganta seguint el disseny original. L’estola de la geganta està formada per nou peces de llautó, sent una joia llarga que s’agafa al cinturó acabant a l’espieta de la geganta. Les peces que conformen l’estola van fixades les unes i les altres amb anelles de llautó i amb punts de costura. Dissenyada interpretant les fotografies.

Noves arracades i collaret de llautó seguint les imatges originals.

En la corona original del gegant s’ha substituït les peces de vidre no originals per decoracions de llautó repujat, quatre peces en forma de rombe i quatre en forma de pastilla ovalada.

Els treballs de llautó han estat fets pel taller d’orfebreria Ferran Garreta de Vic.

Per a aquest apartat s’ha consultat la documentació gràfica dels gegants de finals de segle XIX i principis del XX. A través de l’anàlisi del material gràfic es va dissenyar una proposta a imatge d’aquelles primeres vestimentes. Fruit d’aquest estudi i de forma consensuada amb els membres geganters i de l’Ajuntament de Sitges, es procedí a seleccionar diferents robes compatibles amb els estils de l’època. Per a les sanefes, motius florals i altres guarniments s’ha procedit a dibuixar-los i brodar-los, per tal de fer-los el més semblants possibles als detalls que s’aprecien en les fotografies més antigues, interpretant de forma subjectiva i consensuada els colors.

Vestuari geganta:

Vestit de roba de tapisseria de ratlla granat amb dibuix de flors clàssic. Mànigues i sota faldilla de vellut granat i ermini al cap d’avall de les mànigues. Màniga interior de vellut rosa. Sanefes brodades sobre ras imitant a l’original per el coll, maniguets i faldilla. Cinturó roba verda amb detalls brodats i tatxes. Passamaneria de tapisseria.

Capa de vellut verda amb sanefa brodada sobre ras.

 Vestuari gegant:

Vestit blau amb relleu de mostra geomètrica. Sota faldilla, mànigues i collet en vellut verd fosc. Cinturó, estola i coll de falsa pell amb aplicacions de brodats, tatxes i guarniments en llautó. Sanefa del vestit amb brodats sobre ras.

Joieria:

Nova joieria per a la geganta en llautó cisellat i repujat. S’ha creat una nova corona-diadema per a la geganta seguint el disseny original. L’estola de la geganta està formada per nou peces de llautó, sent una joia llarga que s’agafa al cinturó acabant a l’espieta de la geganta. Les peces que conformen l’estola van fixades les unes i les altres amb anelles de llautó i amb punts de costura. Dissenyada interpretant les fotografies.

Noves arracades i collaret de llautó seguint les imatges originals.

En la corona original del gegant s’ha substituït les peces de vidre no originals per decoracions de llautó repujat, quatre peces en forma de rombe i quatre en forma de pastilla ovalada.

Els treballs de llautó han estat fets pel taller d’orfebreria Ferran Garreta de Vic.

CONCLUSIONS

La restauració integral efectuada als Gegants Vells de Sitges ha estat una intervenció necessària i a l’altura de l’efemèride del seu 125è aniversari. Per una banda, la consolidació dels bustos i mans, la part més històrica d’aquests gegants, així com el canvi en els sistemes de subjecció dels braços i cossos ha suposat una notable millora en la seguretat, una portabilitat més òptima de les peces i a la vegada una millor conservació del material original a llarg termini.

Per altra banda, la intervenció efectuada ha estat duta a terme respectant al màxim les peces originals, i dotant-les d’una major consolidació. Amb el trànsit dels anys els Gegants Vells de Sitges havien sofert nombroses restauracions per tal d’estar sempre amb bon aspecte i dur a terme la seva funció a les festes de Corpus i Festa Major (Sant Bartomeu i Santa Tecla). Tot aquestes actuacions havien afegit molt material sobre els originals, fet que en bona manera els desfigurava, els allunyava de la seva estètica original i en comprometia la conservació a mitjà i llarg termini. De forma resumida i de caràcter recopilatori, s’han dut a terme les següents intervencions: neteja i retirada de materials afegits; recuperació de volums que s’havien perdut; consolidació del cartró pedra original; recuperació matèrica d’aquelles parts més malmeses; retirada dels ulls antics i recanvi per uns ulls nous de vidre; nou estuc en aquelles llacunes on s’havia perdut; nova policromia a l’oli més concordant a la tipologia de pintura de l’època. 

Totes aquestes actuacions de conservació i restauració han servit per consolidar i millorar la futura conservació de les peces, però el projecte de restauració també ha contemplat el canvi de cavallets, la confecció de noves perruques, la creació de noves joies (diadema, estola i arracades de la geganta, corona del gegant), la restauració de l’anell, l’espasa i el ceptre. Paral·lelament i fruit d’un minuciós estudi del material fotogràfic existent de finals del segle XIX, s’ha procedit a dissenyar de forma consensuada amb l’ajuntament i els membres geganters el nou vestuari d’aquestes figures, a imatge de com havien anat vestits. A través de robes de qualitat, passamaneria, cuirs, ornaments metàl·lics i nombroses peces brodades s’ha treballat per tal de retornar als gegants el seu aspecte original.

Així doncs la suma de les intervencions de conservació i restauració efectuades han estat concebudes per retornar als Gegants Vells de Sitges aquella fidelitat històrica, la seva identitat pròpia i personalitat, recuperant en la mesura del possible la bellesa i categoria d’aquesta parella històrica de gegants. Amb la nova policromia, les joies, els nous vestits, la puresa de la mirada amb els ulls de vidre i la restauració dels complements s’ha recuperat aquella essència antiga que tenien a finals del segle XIX, i s’ha dotat a la vila de Sitges d’un element patrimonial singular, únic i en unes òptimes condicions de conservació, dignificant aquestes històriques figures catalanes.

 Taller d’escultura Casserras
Castellvell, 20
Solsona

 Teresa Casserras
Conservadora-restauradora de béns culturals

Agost de 2022

Foto de capçalera: Els Gegants Vells en procés de restauració al Taller Caserras de Solsona. ©Gegants de la Vila, Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació sense l’autorització expressa del seu autor/a.