ACCESSIBILITAT

Corpus de Sitges

Aquest web té com a objectiu el compliment dels requeriments en matèria d’accessibilitat establerts per la “Iniciativa per a un Web Accessible (WAI)” del Consorci World Wide Web i adoptada per la UE i en particular les especificacions de les recomanacions sobre “Pautes d’Accessibilitat del Contingut Web”.

Les administracions públiques han d’adoptar les mesures necessàries per tal que la informació disponible en les pàgines web pugui ser accessible, sense obstacles visuals ni tecnològics, per a persones amb discapacitats i també per a les persones grans, d’acord amb els criteris d’accessibilitat.

El portal www.sitgescorpus.cat té com a compromís oferir als seus visitants un disseny universal i uns continguts accessibles, sense obstacles visuals, ni tecnològics i per al major nombre possible d’usuaris i usuàries, apropant així la comunicació municipal i l’ús de les noves tecnologies als ciutadans.

Un altre dels objectius serà el compliment del dret a la Igualtat d’Oportunitats. Per no vulnerar aquest dret en el cas dels discapacitats, quan es produeixin discriminacions directes o indirectes o incompliment de les exigències d’accessibilitat caldrà realitzar ajustos raonables i complir amb les mesures d’acció positiva legalment establertes.

Això significa que tant una persona amb algun tipus de disminució com qualsevol altra que es trobi en una circumstància que dificulti l’accés a la informació de la pàgina web, han de poder accedir als continguts amb èxit.